nl en de fr
Undress 2 impress @ Erosuit
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Erosuit
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
 
Definities
1 EJBIZZ imports gevestigd te Geldrop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 52882969 handelend onder de naam Erosuit.
2 Website: de website van Erosuit, te raadplegen via www.erosuit.nl en alle bijbehorende sub domeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Erosuit en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Erosuit en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Erosuit zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Erosuit afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Erosuit kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Erosuit afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Erosuit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 
Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Erosuit en het voldoen aan de daarbij door Erosuit gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Erosuit onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Erosuit het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 
Registratie
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het aanmeld formulier op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Erosuit is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Erosuit daarvan in kennis te stellen, zodat Erosuit gepaste maatregelen kan nemen.
 
Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Erosuit is ontvangen, stuurt Erosuit de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Erosuit is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien Erosuit de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Erosuit raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 3 dagen na ontvangst per e-mail te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
 
Recht van ontbinding, Retourrecht, Herroepingsrecht
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Erosuit binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
De verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient zelf voor de retour zorg te dragen.
2 Binnen de in lid 1 bedoelde ontbindingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de pasvorm van producten na te gaan.
3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Erosuit te retourneren, dan wel binnen deze termijn Erosuit op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.                      
4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding en na retourontvangst van de goederen worden terugbetaald aan Klant, met inhouding van de gemaakte verzendkosten.
5 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd, ongedragen en in nieuw staat is, waarbij tevens geldt dat het risico en de kosten voor retour verzending voor rekening van de klant komen.
6 Indien het geretourneerde product niet binnen 14 werkdagen na ontbinding door ons is ontvangen, vervalt automatisch het retourrecht. Behoudens u kunt aantonen dat u het product reeds binnen het gestelde termijn heeft verstuurd d.m.v. een track & trace nummer met adres vermelding van de leverancier.
7 Het retourneren van ondergoed, kousen, bodies, panty's is uit hygiënisch oogpunt niet mogelijk.
8 Voor artikelen 'in de aanbieding' (herkenbaar aan 'van/voor prijs' in rood blok) geldt geen recht van retour.
9 Omruilen: Indien u het bestelde artikel wilt ruilen in een andere maat en/of product worden de door ons opnieuw gemaakte verzendkosten niet bij u in rekening gebracht. Ruilen is echter alleen mogelijk voor artikelen die niet uit onder de hygiëne policy vallen (zie punt 7). Catsuits en Morphsuits kunnen bijvoorbeeld wel geruild worden als de maat niet passend blijkt te zijn.
10 Vanaf bestelbedrag (productwaarde) €60,- worden bij levering in Nederland geen verzendkosten in rekening gebracht. Echter wanneer blijkt dat er producten van een zelfde bestelling worden geretourneerd, waardoor het totale bestelbedrag lager uitkomt dan €60,- zullen de gemaakte verzendkosten in mindering worden gebracht op het te crediteren/terug te storten bedrag.

Betaling
1 Klant dient betalingen aan Erosuit volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Erosuit is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Afterpay:

Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:


Garantie
1 Erosuit is nimmer tot een garantie ten opzichte van de afnemer gehouden. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van de goederen per email worden ingediend.
 
Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel Garantie) van Erosuit, dan kan hij bij Erosuit telefonisch of per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Erosuit geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht.
 
Intellectueel eigendom
1 Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Erosuit , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten.
3 Het is niet toegestaan gebruik te maken en/of het wijzigen van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.
 
Over ons privacybeleid:

Ejbizz imports geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ejbizz imports. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware CCVshop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVshop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVshop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCVshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
Webhosting Hostnet
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
E-mail en mailinglijsten Hostnet
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Payment providers Afterpay, CCV shop, Sisow en Paypal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Aferpay, CCV shop, Sisow en Paypal, hierna genoemd onze payment providers. Onze payment providers verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Onze payment providers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze payment providers behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. Onze payment providers deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Onze payment providers' dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Onze payment providers bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Verzenden en logistiek  
PostNL en Myparcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Postnl (via bemiddeling van Myparcel) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Postnl en Myparcel te delen. Postnl en Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Postnl onderaannemers inschakelt, stelt Postnl via uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking
Doel van de gegevensverwerking / Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Cookies en Google Analytics
Wij maken gebruik van Cookies ter bevordering van onze dienstverlening. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Cookie verklaring
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met deze informatie kunnen de webdiensten en jouw gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Als je geen cookies wenst, kun je deze zelf van je computer verwijderen. Ga hiervoor naar ‘Internet Opties’ in je browser.

Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Erosuit gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
 
EJBIZZ imports 
Tarweland 11
5663 HD, Geldrop
Tel.: 040 369 05 85
e: service@erosuit.nl
KvK 52882969
BTW NL142072898B01| Meer

Over ons

Erosuit is gespecialiseerd in exclusieve, betaalbare clubwear, party kleding en sexy lingerie.
Bij ons vind je een breed assortiment erotische kleding uiteenlopend van lak kleding, leren en spandex jurkjes, erotische lingerie en natuurlijk
latex en PVC catsuits, short suits, Zentai pakken, Morhpsuits, leggings en treggings en leotards. Ben je op zoek naar een sexy dresscode, dan bent je bij Erosuit.nl aan het juiste adres.

Contact

Erosuit.nl
Tarweland 11
5663 HD Geldrop
E: service@erosuit.nl
T: 040 369 05 85
KVK: 52882969

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop webwinkel