nl en de fr
Undress 2 impress @ Erosuit
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Erosuit
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
 
Definities
1 EJBIZZ imports gevestigd te Geldrop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 52882969 handelend onder de naam Erosuit.
2 Website: de website van Erosuit, te raadplegen via www.erosuit.nl en alle bijbehorende sub domeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Erosuit en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Erosuit en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Erosuit zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Erosuit afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Erosuit kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Erosuit afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Erosuit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 
Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Erosuit en het voldoen aan de daarbij door Erosuit gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Erosuit onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Erosuit het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 
Registratie
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het aanmeld formulier op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Erosuit is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Erosuit daarvan in kennis te stellen, zodat Erosuit gepaste maatregelen kan nemen.
 
Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Erosuit is ontvangen, stuurt Erosuit de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Erosuit is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien Erosuit de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Erosuit raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 3 dagen na ontvangst per e-mail te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
 
Recht van ontbinding, Retourrecht, Herroepingsrecht
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Erosuit binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
De verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient zelf voor de retour zorg te dragen.
2 Binnen de in lid 1 bedoelde ontbindingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de pasvorm van producten na te gaan.
3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Erosuit te retourneren, dan wel binnen deze termijn Erosuit op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.                      
4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding en na retourontvangst van de goederen worden terugbetaald aan Klant, met inhouding van de gemaakte verzendkosten.
5 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd, ongedragen en in nieuw staat is, waarbij tevens geldt dat het risico en de kosten voor retour verzending voor rekening van de klant komen.
6 Indien het geretourneerde product niet binnen 14 werkdagen na ontbinding door ons is ontvangen, vervalt automatisch het retourrecht. Behoudens u kunt aantonen dat u het product reeds binnen het gestelde termijn heeft verstuurd d.m.v. een track & trace nummer met adres vermelding van de leverancier.
7 Het retourneren van ondergoed, kousen, bodies, panty's is uit hygiënisch oogpunt niet mogelijk.
8 Voor artikelen 'in de aanbieding' (herkenbaar aan 'van/voor prijs' in rood blok) geldt geen recht van retour.
9 Omruilen: Indien u het bestelde artikel wilt ruilen in een andere maat en/of product worden de door ons opnieuw gemaakte verzendkosten niet bij u in rekening gebracht. Ruilen is echter alleen mogelijk voor artikelen die niet uit onder de hygiëne policy vallen (zie punt 7). Catsuits en Morphsuits kunnen bijvoorbeeld wel geruild worden als de maat niet passend blijkt te zijn.
10 Vanaf bestelbedrag (productwaarde) €60,- worden bij levering in Nederland geen verzendkosten in rekening gebracht. Echter wanneer blijkt dat er producten van een zelfde bestelling worden geretourneerd, waardoor het totale bestelbedrag lager uitkomt dan €60,- zullen de gemaakte verzendkosten in mindering worden gebracht op het te crediteren/terug te storten bedrag.


Betaling
1 Klant dient betalingen aan Erosuit volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Erosuit is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Afterpay:

Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:


Garantie
1 Erosuit is nimmer tot een garantie ten opzichte van de afnemer gehouden. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van de goederen per email worden ingediend.
 
Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel Garantie) van Erosuit, dan kan hij bij Erosuit telefonisch of per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Erosuit geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht.
 
Intellectueel eigendom
1 Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Erosuit , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten.
3 Het is niet toegestaan gebruik te maken en/of het wijzigen van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.
 
Persoonsgegevens & Privacy 
Erosuit respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Erosuit zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen  en/of ter beschikking stellen.

Cookie verklaring
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met deze informatie kunnen de webdiensten en jouw gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Als je geen cookies wenst, kun je deze zelf van je computer verwijderen. Ga hiervoor naar ‘Internet Opties’ in je browser.


Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Erosuit gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
 
Erosuit
Tarweland 11
5663 HD, Geldrop
Tel.: 040 369 05 85
e: service@erosuit.nl
KvK 52882969
BTW NL142072898B01| Meer

Over ons

Erosuit is gespecialiseerd in exclusieve, betaalbare clubwear, party kleding en sexy lingerie.
Bij ons vind je een breed assortiment erotische kleding uiteenlopend van lak kleding, leren en spandex jurkjes, erotische lingerie en natuurlijk
latex en PVC catsuits, short suits, Zentai pakken, Morhpsuits, leggings en treggings en leotards. Ben je op zoek naar een sexy dresscode, dan bent je bij Erosuit.nl aan het juiste adres.

Contact

Erosuit.nl
Tarweland 11
5663 HD Geldrop
E: service@erosuit.nl
T: 040 369 05 85
KVK: 52882969

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn  inclusief  BTW   

Powered by CCV Shop webwinkel